praca dla cudzoziemców

Od stycznia 2018 weszło nowe rozporządzenie odnośnie pracy cudzoziemców w Polsce. Dotyczy ono przyjmowania do pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej cudzoziemców spoza państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. W Bytomiu coraz częściej dochodzi do sytuacji zatrudniania osób zza granicy. Do Powiatowego Urzędu Pracy zgłaszają się pracodawcy poszukujący pracownika będącego obywatelem innego kraju. W związku z tym warto znać wszelkie przepisy prawa, które regulują cały proces.

Jakie dokumenty regulują proces zatrudniania cudzoziemca w Bytomiu?

Które dokumenty dopuszczają do polskiego rynku pracy pracownika spoza UE i EOG? Dokumenty, o których mowa to: zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Zezwolenie na pracę, które wydawane jest na wniosek pracodawcy przez wojewodę ma 5 typów: typ A, obowiązuje, gdy obcokrajowiec jest zatrudniony w podmiocie w Polsce, typ B, gdy obcokrajowiec zasiada w zarządzie jako komplementariusz lub prokurent, typ C, D, E w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium Polski. Jeśli chodzi o pracę sezonową, z początkiem stycznia 2018 został wprowadzony nowy instrument. Zezwolenie na pracę sezonową typu S, wydawane jest przez starostę na wniosek pracodawcy. Dokument uprawnia do wykonywania pracy w podklasach, które to uznawane są przez 9 miesięcy w każdym kalendarzowym roku. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zgodnie ze zmianami wprowadzonymi 1 stycznia 2018 musi być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu i odpowiednio innym dla miejsca wykonywania pracy przez pracodawcę. Dotyczy to obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. Dokument uprawnia do wykonywania pracy, która nie jest pracą sezonową bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w następujących po sobie kolejno 12 miesiącach. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydawane jest na wniosek cudzoziemca przez wojewodę. Zezwolenie tego rodzaju uprawnia do pracy oraz pobytu na terenie Polski. Praca sezonowa w Polsce jest możliwa tylko i wyłącznie na podstawie zezwolenia na pracę sezonową właśnie.

Prawa i obowiązki

Zezwolenia na pracę sezonową są przeznaczone dla każdego cudzoziemca z państw niebędących członkami Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczą w główniej mierze obywateli państwa takich jak: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja i Ukraina. Zatrudniając obywateli wymienionych państw, pracodawca ma obowiązek poinformować PUP o terminie, w którym nastąpiło podjęcie lub niepodjęcie przez cudzoziemca pracy. Jeśli praca zostanie wykonana wcześniej, niż zostało to podane w oświadczeniu, należy poinformować o tym fakcie PUP. Może tego dokonać zarówna pracodawca, jak i pracownik. Pracownik zza granicy ma prawo zmieniać pracodawcę, jednak wtedy za każdą zmianą, pracodawca musi uzyskać ponownie dokument zezwalający na podjęcie na nowo pracy. Oświadczenie wydawane jest na okres 6 miesięcy w trakcie 12 miesięcy. Można uzyskać także zezwolenie na pracę sezonową. Czas jej trwania to 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Oznacza to, że pracownik może pracować maksymalnie 9 miesięcy podczas trwania roku kalendarzowego. Okres ten liczony jest od dnia wjazdu pracownika na obszar Schengen. Wtedy też pracodawca ma obowiązek przekazać kopię dokumentu pobytowego oraz niezwłocznie poinformować PUP o przyjeździe pracownika i wskazać adres, pod którym zamieszkuje w Polsce. Wtedy też trwa oczekiwanie na zezwolenie na pracę. W trakcie oczekiwania na zezwolenie można już podejmować pracę. Niezależnie od zezwolenia należy zawrzeć umowę pomiędzy pracownikiem a pracodawcą w formie pisemnej. Dodatkowo pracodawca ma obowiązek przetłumaczyć umowę na język ojczysty lub inny zrozumiały dla pracownika. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie w ciągu 7 dni do ZUS (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). Dzięki temu pracownik ma prawo do korzystania z bezpłatnej służby zdrowia oraz świadczeń w razie choroby lub wypadku również w trakcie pracy, a także ciąży. Świadczeniami nie są objęte umowy o dzieło. Pracodawca ma obowiązek i prawo do sprawdzenia oraz wykonania kopii dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce.

Ważne podstawy

Zawierając umowę o pracę z cudzoziemcem, ma on prawo do minimalnego wynagrodzenia, które od 1 stycznia 2018 wynosi w Polsce 2100 złotych brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa to 13,70 złotych brutto. Ważne, aby pracownik nie oddawał nikomu swoich dokumentów tożsamości, otrzymał kopię zezwolenia o pracę oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji lub zarejestrowanego przez urząd oświadczenia. W dzisiejszych czasach niestety i w Bytomiu należy wystrzegać się nieuczciwych i nielegalnych pośredników. Warto zatem w pierwszej kolejności sprawdzić pracodawcę w internecie lub telefonując do siedziby firmy, lub dokładnie sprawdzić certyfikat, gdy korzystamy z agencji pośrednictwa pracy.

Działania

Jakie działania musi podjąć kandydat-cudzoziemiec do pracy, aby legalnie mógł podjąć zatrudnienie w Polsce? W pierwszej kolejności kandydat musi posiadać dokument dopuszczający go do polskiego rynku pracy bądź też posiadać dokument, który zwalnia go z pewnych ograniczeń na podstawie konkretnych przepisów. Kandydat do pracy obowiązkowo musi legalnie przebywać na terytorium Polski i mieć podstawę do wykonywania pracy. Zatrudnienie, które podejmuje, obowiązkowo musi być wykonywane zgodnie z warunkami, które zawarte są w zezwoleniu lub oświadczeniu. Pracownik i pracodawca mają obowiązek zawrzeć umowę związaną z wykonywaną pracą. Każdy cudzoziemiec, który podejmuje pracę na terenie Bytomia oraz Polski ma obowiązek wykonywać ją jedynie na rzecz pracodawcy, który wskazany jest w zezwoleniu lub oświadczeniu. Jeśli świadczy ją na rzecz innego pracodawcy lub co gorsze, nielegalnie musi liczyć się ze sporymi konsekwencjami łącznie z karą grzywny, czy wydaleniem z Polski. Ostatnia konsekwencja wiążę się ze wpisem do wykazu cudzoziemców niepożądanych w Polsce oraz do Systemu Informacyjnego Schengen.

0 Komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

© 2018-2019 Rynek pracy w Bytomiu | Wszelkie prawa zastrzeżone